Language
 
 

สามารถร่วมกิจกรรมได้สองรูปแบบคือ สำหรับผู้ส่งรูปถ่าย และสำหรับผู้ร่วมโหวต ให้กับผู้เข้าประกวด

 1. เพศหญิง อายุ 15-22 ปี เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2534 – 31 ธันวาคม 2541
  (ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่ครบ 22 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 2. สถานภาพโสด
 3. หน้าตาดี รูปร่างสมส่วน
 4. บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ดี ร่าเริงสดใส
 5. ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทฯกำหนด
 6. ไม่มีข้อผูกพันหรือสังกัดกับหน่วยงานหรือบริษัทฯที่เกี่ยวกับการเป็นแบบโฆษณา
 7. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
ช่องทางในการส่งภาพถ่ายคือ ผ่านทาง www.pockystarscontest.com เท่านั้น


1. ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทาง www.pockystarscontest.com
   โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ คือ
  1. ชื่อ-นามสกุล 12. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  2. วันเกิด 13. อีเมล์
  3. อายุ       14. ยืนยันอีเมล์
  4. ส่วนสูง 15. ระดับการศึกษา
  5. น้ำหนัก                16. สถาบัน
  6. สัญชาติ 17. งานอดิเรก
  7. ศาสนา 18. ความสามารถพิเศษ
  8. เลขที่บัตรประชาชน 19. ชื่อผู้ปกครองและหมายเลขโทรศัพท์
  9. ที่อยู่ที่ติดตอได้ 20. FaceBook username
  10. จังหวัด
  11. รหัสไปรษณีย์    

2. อัพโหลดรูปภาพ ที่ถือผลิตภัณฑ์ป๊อกกี้ จำนวน 2 รูป ลงใน

   www.pockystarscontest.com  โดยใช้ไฟล์ดังนี้
 • รูปถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า jpeg ไฟล์ขนาดไม่เกิน2MB.
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงครึ่งตัว jpeg ไฟล์ขนาดไม่เกิน2MB.

ขั้นตอนที่ 1 : คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือเพียง 150 คน
โดยคิดคะแนนจาก Public Vote 100% สำหรับผู้เข้ารอบ 100 คนและ
คะแนนจากทางคณะกรรมการ 100% สำหรับผู้เข้ารอบ 50 คน
ขั้นตอนที่ 2 : ผู้เข้าประกวดทั้ง 150 คน ที่เข้ารอบจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์,ทาง Email
และทางจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งผลให้ทราบอย่างเป็นทางการ
โดยทั้ง 150 คน ที่เข้ารอบจะต้องมาโชว์ตัวต่อหน้าคณะกรรมการและกรรมการ
รับเชิญในวันที่ 5 -7 สิงหาคม2556 เพื่อทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายให้เหลือ
เพียง 10 คน เท่านั้น
ขั้นตอนที่ 3 : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 คน จากทางคณะกรรมการแล้วจะได้รับการ Upload
รูปขึ้นใน www.pockystarscontest.com เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทำการโหวต
ให้คะแนนเพื่อจะหาผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดเพียง 5 คน ที่จะเป็นผู้ชนะ


รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล :
(500,000 บาท)
จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท, ถ่ายภาพยนตร์โฆษณาของป๊อกกี้
และได้รับ Gift Set Glico Pocky (1 คนต่อ 1 ชุด)
รางวัลปลอบใจ 5 รางวัล :
(25,000 บาท)
จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และได้รับ Gift Set Glico Pocky (1 คนต่อ 1 ชุด)

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 525,000 บาท
รวมเงินรางวัลผู้ชนะและของรางวัลจากการโหวตมูลค่า 765,000 บาท

หมายเหตุ : ผู้ชนะการประกวดทั้ง 5 ท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของ Pocky ทันทีตามที่ทางบริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด มอบหมาย เช่น การถ่ายภาพนิ่ง, การถ่าย VDO เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพของผู้ชนะเลิศทางสื่อต่างๆ, การถ่ายภาพยนตร์โฆษณาเรื่องใหม่ของ Pocky ซึ่งถือเป็น 1 ในรางวัลที่ผู้ชนะการประกวดจะได้รับ และการร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้น ทั้งนี้ ถ้าผู้ชนะการประกวดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ทางบริษัทฯ กำหนดทุกครั้ง จะถือว่าผู้ชนะการประกวด “สละสิทธิ์” จากการเป็นผู้ชนะการประกวดทันที


1) การรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม - 16 กรกฎาคม 2556
2) ระยะเวลาในการโหวต ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 พฤษภาคม - 19 กรกฎาคม 2556
3) ปิดผลโหวต ครั้งที่ 1 : วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
4) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 150 คน ที่จะต้องมาAudition : วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
5) วันที่ผู้เข้าประกวดทั้ง 150 คน จะต้องมาแสดงตัวให้ทางคณะกรรมการ และกรรมการรับเชิญพิจารณาคัดเลือก (สถานที่ในการ Audition คือ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด) : วันที่ 5-7 สิงหาคม 2556
6) ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย : วันที่ 15 สิงหาคม 2556
7) วันเปิดโหวตรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือก
ผู้ชนะเพียง 5 คน
: วันที่ 22 สิงหาคม 2556
8) วันปิดผลโหวตรอบสุดท้าย : วันที่ 31 สิงหาคม 2556
9) ประกาศผลผู้ชนะเลิศที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด
เพียง 5 คน
: วันที่ 2 กันยายน 2556

(ประกาศทาง www.pockystarscontest.com,ทีมงานโทรแจ้งทั้ง 5 คน,
แจ้งทาง Email และส่งจดหมายแจ้งทางไปรษณีย์)

 1. พนักงานและครอบครัวของบริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด, บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด และบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด Promotion Campaign ของ Glicoในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมในรายการ
 2. บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้เข้าร่วมส่งภาพเข้าประกวด ที่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขและกติกาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากทีมงานตรวจสอบ แล้วพบว่ามีการกระทำที่ส่อ ไปในทางทุจริต และไม่ปฎิบัติตามกติกา จะขอตัดสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


 
 

1) ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว:สำหรับการ Log In เพื่อการโหวตให้กับผู้เข้าประกวด
  1. ชื่อ-นามสกุล 6. จังหวัด
  2. อายุ   7. รหัสไปรษณีย์
  3. สัญชาติ 8. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  4. ที่อยูที่ติดต่อได้ 9. FaceBook username
  5. อีเมล์    

2) หลังจากลงทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถดูโฉมหน้าผู้เข้าประกวดทั้งหมดได้
3) สามารถโหวตได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือผ่านทาง www.pockystarscontest.com
4) การกดโหวตหนึ่งครั้ง หมายถึง 1 คะแนนที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับและหมายถึง 1 สิทธิ์ ที่ผู้โหวตจะมีสิทธิ์ชิงรางวัล
5) ใน 1 วัน จะสามารถกดโหวตได้เพียงคนละ 1 ครั้ง เท่านั้น
6) ผู้ที่ได้รับรางวัลiPad Miniและ iPod Touch จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัล iPhone 5 อีก


1. iPad Mini 16GB.Wifi 3G 5 รางวัล : มูลค่ารางวัลละ 15,200 บาท รวมมูลค่า 76,000 บาท
2. iPod Touch (32GB) 5 รางวัล : มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท รวมมูลค่า 49,500 บาท
3. iPhone 5 (16GB) 5 รางวัล : มูลค่ารางวัลละ 22,900 บาทรวมมูลค่า 114,500 บาท

รวมรางวัลจากการโหวตจำนวนทั้งสิ้น 15 รางวัล รวมมูลค่า 240,000 บาท
รวมเงินรางวัลผูชนะและของรางวัลจากการโหวตมูลค่า 765,000 บาท


1) การรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม - 16 กรกฎาคม 2556
2) ระยะเวลาในการโหวต ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 พฤษภาคม - 19 กรกฎาคม 2556
3) ปิดผลโหวต ครั้งที่ 1 : วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
4) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 150 คน ที่จะต้องมาAuditio : วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
5) วันที่ผู้เข้าประกวดทั้ง 150 คน จะต้องมาแสดงตัว
ให้ทางคณะกรรมการและกรรมการรับเชิญพิจารณา
คัดเลือก (สถานที่ในการ Audition คือ
บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด)
: วันที่ 5-7 สิงหาคม 2556
6) ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย : วันที่ 15 สิงหาคม 2556
7) วันเปิดโหวตรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือก
ผู้ชนะเพียง 5 คน
: วันที่ 22 สิงหาคม 2556
8) วันปิดผลโหวตรอบสุดท้าย : วันที่ 31 สิงหาคม 2556
9) ประกาศผลผู้ชนะเลิศที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด
เพียง 5 คน
: วันที่ 2 กันยายน 2556


โดยจะมีการจับรางวัลทั้งสิ้น 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม2556 ดังนี้
ครั้งที่ 5 จับรางวัลจากผู้ที่โหวตให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเท่านั้น

ครั้งที่ สถานที่
จับรางวัล
วันที่จับรางวัล
ผู้โชคดี
วันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้โชคดี
รายละเอียดการจับรางวัล
1 ไทยกูลิโกะ
เพลินจิต
วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 - iPod Touch (32GB)
2 รางวัล
2 ไทยกูลิโกะ
เพลินจิต
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 - iPad Mini 16GB. Wifi 3G
2 รางวัล
3 ไทยกูลิโกะ
เพลินจิต
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 วันที่ 12 มิถุนายน 2556 - iPod Touch (32GB)
3 รางวัล
4 ไทยกูลิโกะ
เพลินจิต
วันที่ 15 มิถุนายน 2556 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 - iPad Mini 16GB. Wifi 3G
3 รางวัล
5 ไทยกูลิโกะ
เพลินจิต
วันที่ 3 กันยายน 2556 วันที่ 9 กันยายน 2556 - iPhone 5 (16GB)
5 รางวัล

 1. บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการจับรางวัลไปถึงผู้โชคดี
  ที่ได้รับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากวันจับรางวัลแต่ละครั้ง
 2. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันทีในวันที่มาแสดงตนเพื่อขอรับรางวัล
 4. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับของรางวัลด้วย ตนเอง
 5. ผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. (02) 632-4555 ต่อ 1422 พร้อมนำจดหมายแจ้งจากทางบริษัท เดนท์สุฯ, สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตรของผู้โชคดี และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง ในการรับรางวัล ภายใน 90 วัน
  หลังจากได้รับจดหมายแจ้ง หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 6. พนักงานและครอบครัวของบริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด, บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด
  และบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด Promotion Campaign ของ Glico ในครั้งนี้
  ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมในรายการ
 7. บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ร่วมโหวต ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกา
  ที่กำหนดไว้เท่านั้น หากทีมงานตรวจสอบ แล้วพบว่ามีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต
  และไม่ปฎิบัติตามกติกา จะขอตัดสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด